Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

27/12/2021

Chiều 24/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Y tế và một số sở, ngành.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Kinh tế Trung ương, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên. Hệ thống chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được hoàn thiện theo hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Số người tham gia bảo hiểm y tế vượt mục tiêu đề ra; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ngày càng được mở rộng, nguồn kinh phí cho công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được bảo đảm. Qũy bảo hiểm y tế đang dần trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh, giảm mức chi trả của người dân trong chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội đã thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải rủi ro trong cuộc sống, góp phần ổn định cuộc sống cho hàng triệu người khi hết tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Tính đến hết năm 2020, cả nước có trên 16,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 5,6 triệu người so với năm 2012; hơn 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 61,7%; 88 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 90,97% dân số, vượt mục tiêu Nghị quyết 21 đề ra. Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm cho người dân bảo đảm công khai, minh bạch. Giai đoạn 2012-2020, cả nước đã giải quyết cho hơn 6 triệu người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần; chi hơn 652.440 tỷ đồng cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế từ năm 2016 đến nay liên tục tăng và cao hơn 100%.

Báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21, toàn tỉnh có 1.106.392 người tham gia bảo hiểm, tăng 59,8% so với năm 2012, trong đó có 1.093.735 người tham gia bảo hiểm y tế, vượt 3,8% chỉ tiêu giao; 227.644 người tham gia bảo hiểm xã hội, vượt 3,6%; 207.430 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, vượt 7,2% chỉ tiêu giao. Trong 8 năm, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã chi trên 6.248 tỷ đồng cho hơn 11 triệu lượt người.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, nhất là việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm các địa bàn khó khăn. Đồng thời đề nghị Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đầu tư nâng cấp, tích hợp, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành, các cơ quan bảo hiểm xã hội và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Tăng cường quản lý, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đánh giá cao các ý kiến, đề xuất của các đại biểu, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết để đạt mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2030 tỷ lệ này lần lượt là 60%, 45%, Việt Nam sẽ phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội theo hướng linh hoạt, đa dạng, hiện đại hội nhập quốc tế; kết hợp hài hóa nguyên tắc đóng góp và thụ hưởng, bảo đảm công bằng, bình đẳng. Đồng thời, đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia vào thị trường lao động. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2030 phù hợp với tính hình mới. Chủ trì phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội hướng dẫn, giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, các chính sách liên quan đến bảo hiểm cho người dân để người dân chủ động, tự giác tham gia bảo hiểm. Xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hàng năm cho từng cấp, đưa chỉ tiêu này vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm, bảo đảm các điều kiện chăm lo cho người dân.

Trên cơ sở kết quả báo cáo tổng kết Nghị quyết số 21 và các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, Ban Kinh tế Trung ương sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới vào năm 2023.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: