Chính phủ Ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chính phủ Ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

14/01/2022

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 và thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: