Ngày 31/8/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ngày 31/8/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư

09/09/2021

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu, tham khảo áp dụng trong lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: