Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn PP xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn PP xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng.

08/09/2021

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và thông tư số 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện

Các tin đã đưa ngày: