Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

18/08/2021

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Các tin đã đưa ngày: