Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố Bổ sung Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quý II-2021 (04/08/2021)

Công bố Bổ sung Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quý II-2021

Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (30/07/2021)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Áp dụng QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. (30/07/2021)

Áp dụng QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (23/07/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng. (22/07/2021)

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày30/6/2021 v/v Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. (13/07/2021)

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày30/6/2021 v/v Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (08/03/2021)

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/02/2021)

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Các tin đã đưa ngày: