Báo cáo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2020 (17/03/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2020

Báo cáo năm 2019 (25/12/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (06/06/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (14/12/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019 (15/11/2018)

Báo cáo việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (30/10/2018)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập chung xây dựng đội ngũ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (25/09/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020 (24/07/2018)

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngành xây dựng (17/07/2018)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngành xây dựng
Các tin đã đưa ngày: