Giới thiệu chung - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Giới thiệu chung

29/07/2016

SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

Trụ sở
Địa chỉ: Số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862584 - Fax: 0211.3842640 - Email: soxd@vinhphuc.gov.vn

 

 LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Đức Tài

Điện thoại: 0211.3712578

Địa chỉ mail: taind@vinhphuc.gov.vn

Phụ trách chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở Xây dựng; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư; dự án đầu tư.

- Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; quy hoạch phát triển ngành; kế hoạch, đầu tư;

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ; Tài chính;

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí;

- Thi đua - khen thưởng và kỷ luật; quy chế dân chủ cơ sở; quân sự, quốc phòng, an ninh, chính trị nội bộ của cơ quan;

- Lĩnh vực phát triển đô thị;

- Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu kinh tế, khu công nghệ cao; dịch vụ công;

- Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình do Phòng Quản lý nhà, Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thực hiện (trừ các dự án ODA);     

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra, Phòng Quy hoạch-Kiến trúc; Phòng Quản lý nhà, Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; 

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại: 0211.3716036

Địa chỉ mail: Hant13@vinhphuc.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác pháp chế; Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính;

- Công tác hành chính văn phòng, được ủy quyền chủ tài khoản cơ quan;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành;

- Công tác quản lý hoạt động và điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài);

- Cấp phép xây dựng các công trình theo phân cấp;

- Xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; quản lý năng lực hoạt động của các đơn vị hành nghề xây dựng;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình do Phòng Quản lý Xây dựng thực hiện; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc dự án ODA, chương trình cấp nước đô thị.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng; Phòng Quản lý Xây dựng; Viện Quy hoạch xây dựng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại: 0211.3846114

Địa chỉ mail: Ngocnv6@vinhphuc.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý kỹ thuật xây dựng, chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý trật tự xây dựng;

- Quản lý, chỉ đạo công tác giám định tư pháp; giám định chất lượng công trình xây dựng; chất lượng sản phẩm xây dựng; an toàn lao động trong xây dựng;

- Tổng hợp chế độ chính sách trong đầu tư - xây dựng, quản lý chi phí đầu tư, quản lý vật liệu xây dựng;

- Công tác khoa học công nghệ; an toàn lao động, môi trường trong xây dựng; công tác bảo trì, bảo hành công trình xây dựng;

- Quản lý đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị xây dựng; định mức đơn giá xây dựng cơ bản; công tác báo cáo thống kê các chỉ tiêu ngành xây dựng, chỉ số giá xây dựng;

- Công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; Quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS - XD) trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình do Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng và Chi cục Giám định xây dựng thực hiện;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Chi cục Giám định Xây dựng (Bao gồm cả Trung tâm Giám định Xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

- Giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động thường xuyên của Thanh tra Sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: