Tài liệu kỹ thuật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng (04/04/2019)

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng

QCXDVN 01:2008/BXD (18/09/2013)

QCXDVN 01:2008/BXD: QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - QUY HOẠCH XÂY DỰNG

QCVN 03:2012/BXD (18/09/2013)

QCVN 03:2012/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Các tin đã đưa ngày: