Liên hệ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh PhúcSỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC  


 

Trụ sở
Địa chỉ: Số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862584 - Fax: 0211.3842640 - Email:
soxd@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG


Giám đốc: Phạm Hoàng Anh
Điện thoại: 0211.3862586 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Xây dựng.

Trực tiếp theo dõi các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kế hoạch, đầu tư; quy hoạch phát triển ngành; công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, chính trị nội bộ của cơ quan; công tác tài chính; công tác cải cách hành chính; Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí; công tác thanh, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng.Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến
Điện thoại: 0211.3716036

Lĩnh vực phụ trách: Công tác pháp chế; công tác khoa học công  nghệ; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật; công tác quản lý chất lượng; công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS - XD) trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý vật liệu xây dựng, công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng;  công tác giám định sự cố công trình xây dựng; các dự án ĐTXD công trình: hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công nghiệp, công trình dân dụng (trừ công trình giáo dục).Phó Giám đốc: Đàm Đình Hiên
Điện thoại: 0211.3846114

Lĩnh vực phụ trách: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; quản lý đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị xây dựng; công tác báo cáo thống kê các chỉ tiêu ngành xây dựng; công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; công tác quản lý hoạt động xây dựng về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài); công tác trật tự xây dựng đô thị, an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong xây dựng; các dự án ĐTXD công trình thuộc lĩnh vực giáo dục.